ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหนองมะค่า
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 10 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายอำนวย สุดกระแสร์
0899199475
-
ผู้ประสานงาน
นายอำนวย สุดกระแสร์
0899199475
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

สับประรดลดต้นทุน

        “หนองมะค่า” ในอดีต ผืนดินผืนนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ แหล่งน้ำ สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะ “ไม้มะค่า” ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินแห่งนี้จึงมีผู้คนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการหาของป่า ล่าสัตว์ เผาถ่านและทำไร่ ทั้งแบบชั่วคราวและตั้งถิ่นฐานถาวร และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านที่มาอาศัยว่า “บ้านหนองมะค่า”

หนองมะค่าโมเดล” เปลี่ยนความยากจนเป็นความอยู่ดีกินดี
        สภาพปัญหาที่ก่อตัวขึ้นและถูกสะสมโดยไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จาก “ทำงานเพื่อปากท้อง เป็น ทำงานเพื่อใช้หนี้ จนกระทั่ง ปี 2547 ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน บ้านหนองมะค่า โดยการนำของ ผู้ใหญ่เปี๊ยก สำรวจรายรับ-รายจ่าย และภาระหนี้สินของครัวเรือน เพื่อจัดทำ แผนแม่บทชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนั้น พบว่า บ้านหนองมะค่า ประสบปัญหาอยู่ 3ประการ ได้แก่ ปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชากร ปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 

        โครงการพืชรายวัน รายเดือน รายปี  โครงการนี้เกิดจากการเห็นความสำเร็จของโครงการวิจัย สับปะรด ลดต้นทุน” ซึ่งเป็นการทดลองการปลูกสับปะรดโดยไม่ใช้สารเคมี จึงเกิดแนวคิดที่จะทำโครงการวิจัย การปลูกพืชรายวัน รายเดือน รายปี” เพื่อทดลองทำการเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีรายได้หมุนเวียน ทั้งรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

        มีแผนมีทุน...มีชุมชนต้นแบบ แผน คือ ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากภายในของบ้านหนองมะค่า ดังคำกล่าวของผู้ใหญ่เปี๊ยก ที่กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำแผน หากเราจัดเก็บตามความเป็นจริง จะเป็นตัวชี้วัดที่ดี ที่ชี้ให้เราเห็นจุดบกพร่องของตนเอง และสามารถหาแนวทางจัดการจุดบกพร่องนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาชุมชนบ้านหนองมะค่า เริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อหาสาเหตุ และร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไข โดยออกมาในรูปของ แผนแม่บทชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง บ้านหนองมะค่า
        ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหนองมะค่า มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน สร้างความ พออยู่ พอกิน” ให้เกิดขึ้นในชุมชน หนองมะค่าเดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดด้วยแผนแม่บทชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองนั้น ได้พิสูจน์ตนเองให้เป็นที่ยอมรับด้วยคำขวัญของชุมชนที่ว่า แผนชุมชนขึ้นชื่อ เลื่องลือศูนย์เรียนรู้ มุ่งสู่เกษตรพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด พิชิตความยากจน


เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้