ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.43
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่5 บ้านหนองโหล๊ะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.43
mdu43rdo@gmail.com
0953652491
074673825
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.43
Champ_npc43@hotmail.com
0631535949
074673825

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.43
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีนโยบายให้กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นพค.43 สนภ.4 นทพ. จึงได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.43 สนภ.4 นทพ.ขึ้น เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ที่ บ้านหนองโหล๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ในปัจจุบันประชากรบนโลกมีปัญหาด้านต่างๆ อาทิ เช่น ประชาชนมีค่านิยมทางวัตถุมากขึ้น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ค่าครองชีพสูง) ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เล็งเห็น จึงได้มีนโยบายให้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 พิจารณาคัดเลือกศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ต้นแบบ ในส่วนของสำนักพัฒนาภาค 4 ได้คัดเลือกให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน (ต้นแบบ) เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในพื้นที่ โรงเรียน และส่วนราชการ ส่งเสริมให้กำลังพลในหน่วยและนอกหน่วยมีอาชีพเสริมจากกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ เช่น การผลิตถั่วงอกปลอดสารพิษ การจำหน่ายผักสวนครัว การผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.43 มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1.พื้นที่ส่วนกลาง
1.1 อาคารฝึกอบรม
1.2 อาคารสาธิต
1.3 อาคารแปรรูปทางการเกษตร
2.พื้นที่ 1 ไร่พอเพียง
2.1 บ้านพักเกษตรกร
2.2 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
2.3 การเลี้ยงปลาดุก
2.4 การปลูกผักสวนครัว
2.5 การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
2.6 การปลูกผักกางมุ้ง
2.7 การเลี้ยงเป็ด
3.ฐานการเรียนรู้
3.1 ฐานการปลูกปาล์ม
3.2 ฐานปลูกไม้ผล ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง ฝรั่ง
3.3 ฐานการเลี้ยงสัตว์บก ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
3.3.1 ไก่พื้นเมืองพันธุ์คอล่อนลูกผสมและไก่พันธุ์เบตง
3.3.2 ไก่ไข่บนบ่อปลาดุก
3.3.3 เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง แบบมีคอก
3.4 ฐานการปลูกมะนาว
3.5 ฐานการเลี้ยงกบ
3.6 ฐานการสาธิตการผลิตปุ๋ย
3.7 ปลูกหญ้าเนเปียร์ ไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์
4.พื้นที่ตลาด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -