ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.พงุ้น
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางสังวาลย์ พิมลรัตน์
0895946392
-
ผู้ประสานงาน
นางสังวาลย์ พิมลรัตน์
0895946392
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

       ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. บ้านพะงุ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาสวี การเดินทางไป ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านพะงุ้น

       จากการได้พูดคุยกับนางสังวาลย์ พิมลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านพะงุ้น ทำให้ทราบว่าการที่นางสังวาลย์ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นั้น ก็เพราะได้ทราบว่าในชุมชนของตนเองมีครัวเรือนที่ยากจนตกเกณฑ์ จึงได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านสมัยนั้นว่าจะช่วยชาวบ้านเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง เพื่อจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ มีการพูดคุยเกี่ยวกับการหาอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน การหาความรู้ แนวทางการปฏิบัติมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน ตอนนั้นนางสังวาลย์ได้มีโอกาสในการไปศึกษาเรียนรู้ดูงานศูนย์การเรียนรู้ นางสังวาลย์จึงได้โอกาสในการไปแสวงหาความรู้อีกด้วย

        ในการก่อตั้งของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพะงุ้นแห่งนี้ เริ่มมาจาก การเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของ ธ..ส ที่ให้โอกาสแกนนำไปศึกษาเรียนรู้ดูงานและมีการสนับสนุนให้เปิด ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในฐานความรู้ต่างๆ สร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นในชุมชน โครงการธนาคารต้นไม้ โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ไสว แสงสว่าง และคุณสังวาลย์ พิมลรัตน์ หรือป้านวย เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง แล้วขึ้นทะเบียนต้นไม้ในประเภทต่างๆ กับธนาคารต้นไม้ ทำการประเมินรับรองในรูปแบบบัญชีธนาคาร การดูแลต้นไม้ของชาวพะงุ้นคือไม่ตัดไม้ในพื้นที่ของตนเอง และปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะหมู่บ้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว

        จากการศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ .. สู่การเรียนรู้ บ้านพะงุ้น หมู่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จ.ชุมพร พบว่ามีกระบวนการจัดการศูนย์การเรียนรู้ที่มาจากความตั้งใจตั้งมั่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านของตนเอง ที่มีความมุ่งหวังให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับสิ่งที่ดีจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้มีอยู่มีกินในพื้นที่ของตนเอง มีการจัดทำ แผนแม่บทชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ที่มีหน่วยงานภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาชุมชน ที่ธนาคาร ..ส เข้ามาส่งเสริมต่อยอดให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในชุมชนและสร้างให้มีผลงานออกสู่สายตาคนภายนอกเอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้