ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย สุรัตน์ สังฆวดี
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
-
283 หมู่ 12 บ้านศรีดอนมูล ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย สุรัตน์ สังฆวดี
084-4069405
-
ผู้ประสานงาน
นาย สุรัตน์ สังฆวดี
084-4069405
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด 350 ตารางวา ดำเนินการด้านเกษตรแบบผสมผสาน พืช – สัตว์ ประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- การปลูกผักปลอดสารพิษ แบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน ผลิตจำหน่ายเป็นรายได้หลักของครอบครัว
- การปลูกพืชสมุนไพร
- การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก สามารถจับมาจำหน่ายได้ตลอดปี
- การเลี้ยงไก่บ้าน ยังเลี้ยงได้ไม่ได้มากเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
- กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยหมักชีวภาพและสารไล่แมลง เพื่อใช้ในการเกษตรของตนเองและจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้าน เป็นรายได้ทางหนึ่ง
สามารถการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสม และผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชนซึ่งผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้