ศูนย์เรียนรู้ บช.ตชด.
ศอน.บก.ตชด.ภาค 1
หน่วยงาน
บช.ตชด.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2530
รางวัล
- - - - ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.อ.ประกอบ พลเดชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
-
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พระราชกระแส หรือพระราชดำริที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ศอน.
-เมื่อ 27 เมษายน 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ให้จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้แก่ นร.รร.ตชด.ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ
-เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรกรรมแบบประณีต(ศอน.บก.ตชด.ภาค 2)
ทรงพอพระราชหฤทัยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000.- บาท
-เมื่อ 11 มกราคม 2533 ทรงมีพระราชดำริเพิ่มแก่ พล.ต.ท.ไพโรจน์ ปุษยะนาวิน ผบช.ตชด. ให้เพิ่มความรู้ด้านการควบคุมโรคโดยวิธีธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน

โครงการที่ฝึกวิชาชีพให้ นร.ศอน. ที่ใช้สถานที่ภายใน ศอน.บก.ตชด.ภาค 1
1.โครงการเลี้ยงสุกร
2.โครงการเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ
3.โครงการเลี้ยงไกไข่
4.โครงการเลี้ยงเป็ดบาบารี่
5.โครงการปลูกข้าวไรเบอรี่
6.โครงการปลูกพืชยืนต้น เช่น มะม่วง มะพร้าว
7.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การจัดฝึกอบรม ศอน.สัญจร
- กองร้อย ตชด. 134-137 ทำการสำรวจความต้องการด้านอาชีพในหมู่บ้าน รอบๆ รร.ตชด. จากนั้นสอบถามความสมัครใจในการอบรมพัฒนาอาชีพ เช่น หากชาวบ้านในพื้นที่ปลูกมันสำปะรัง ต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลผลิต ให้รวบรวมความต้องการเสนอ ศอน.
- ศอน.ฯจัด คณะวิทยากร ไปสอนและฝึกการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
- กองร้อยและ รร.ตชด. ทำการขยายผล เช่นการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน ทำผลิตภัณฑ์ส่งขาย ฯลฯ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้