ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านท่าคอย
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 4 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายขวัญเมือง บัวเขียว
0857042614
-
ผู้ประสานงาน
นายขวัญเมือง บัวเขียว
-
0857042614

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สิ่งที่หมู่บ้านนี้มีมานาน น่าจะเป็น ความสามัคคี ซึ่งความสามัคคีนี้ ไม่ว่าที่แห่งใดในโลก ก็ล้วนต้องการให้บังเกิดขึ้นเป็นฐานที่มั่นในการเติบโตและเจริญงอกงามในทุกๆ เรื่อง และแน่นอนว่าหมู่บ้านท่าคอยเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ประวัติศาสตร์การรบของชนชาติไทย อันอบอวลไปด้วยความสามัคคี และมีชัยภูมิที่ตั้งที่เหมาะสม ด้วยตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำท่าคอย และการใกล้ชิดติดแม่น้ำ ทำให้อาชีพของผู้คนจึงไม่พ้นการทำการเกษตร ความทุรกันดารในเรื่องน้ำท่านี้ เป็นความท้าทายอย่างแรกและอย่างหนักของการดำรงชีพของคนในหมู่บ้าน ด้วยภูมิประเทศมีลักษณะเป็นท้องกระทะ ทำให้ปลูกพืช ทำนา ได้ลำบากกว่าพื้นที่อื่นๆ และเมื่อน้ำไม่พอ พืชผลการเกษตรก็ไม่งอกงาม การหารายได้เลี้ยงครัวเรือนก็ฝืดเคือง ซ้ำราคาข้าวตกต่ำ ราคาของกินของใช้แพง บางบ้านบางครัวเรือนใช้คำว่า “ไม่มีจะกิน” การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หากินกันวันต่อวัน

        ปัญหามา ปัญญาต้องเกิดพ.ศ.2540 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ชวนชุมชนร่วมศึกษาข้อมูลไปด้วยกัน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สิ่งที่เห็นพ้องต้องกันคือ การที่ต่างคนต่างทำเกษตร ต่างคนต่างมีค่าใช้จ่ายในการผลิต นั่นเป็นจุดที่ทำให้ไม่สามารถรับมือกับการลงทุนทำอาชีพการเกษตรได้ดีนัก ตัวเลขค่าใช้จ่ายรวมกันมีถึงหลักหลายสิบล้านบาทต่อปี โดยมีทั้งค่าปุ๋ยเคมี พันธุ์ข้าวพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์ยาฆ่าแมลง น้ำมันเชื้อเพลง และอื่นๆ ดังนั้น จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรต้องมียุทธศาสตร์ในการก้าวย่างของชีวิต

        ดินทางควรมีเข็มทิศ เดินหมากชีวิตต้องมีแผนการ ชุมชนได้เพื่อนดี! .....คำนี้ชัดเจนในตัวมันเอง หลายหน่วยงาน ได้เชื้อเชิญให้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นข้อคำนึงในการวางแผนงาน ทั้งความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน ถูกนำมาร่วมกระบวนการในการคิดอ่าน โดยเริ่มจาก การร่วมประเมินผลหาจุดเด่นและจุดด้อยของหมู่บ้าน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแนวทางแก้ไข การวางแผนงานที่บำบัด บรรเทา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

        สิ้นสุดการรอคอย ของท่าคอย ด้วยแรงกายแรงใจ ท่าคอย จึงมิต้องคอยใดๆ อีกต่อไป แม้จะมีคำครหา นินทา และปรามาส ในการดำเนินงานอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะเรื่องร้านค้าชุมชน ที่ละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงนั้น ต่างล่มสลายในการดำเนินงานร้านค้าชุมชน รวมถึงกิจการต่างๆ แต่ด้วยการมีผู้นำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยว แรงใจจึงก่อเกิดแรงกาย และสติปัญญา ที่จะประคับประคอง ฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ มา จนเห็นหน้าเห็นหลังของผลลัพธ์อยู่บ้างเอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้