ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหุบไผ่
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายมานิตย์ ปลื้มใจ
-
-
ผู้ประสานงาน
นายมานิตย์ ปลื้มใจ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด


        “บ้านหุบไผ่” เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกสับปะรด ปลูกพืชล้มลุกและการเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านมาชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชน ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง และยังใช้ระยะเวลานาน ชาวบ้านหุบไผ่จึงประสบปัญหารายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและมีปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นตามมา

        แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา จากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้ามาร่วมกับชาวบ้านในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดการทำแผนร่วมกันอย่างบูรณาการ มีการสำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน หลังจากนำข้อมูลเข้าสู่เวทีประชุมประชาคม ทุกคนได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหา โดยเป้าหมายแรกของการแก้ไขปัญหาคือ “จะทำอย่างไรให้ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักให้คนในชุมชน”

        การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน จากความพยายามของแกนนำชุมชน ทำให้เกิดกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นอย่างหลากหลาย กลุ่มเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ทั้งหมด และจากการสนับสนุนของ ธ.ก.ส.ช่วยทำให้ชาวบ้านหุบไผ่เริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมเพียงพอต่อรายจ่าย 

        การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  เมื่อบ้านหุบไผ่ได้ก้าวพ้นจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานภายนอก ผู้นำและชาวบ้านได้ร่วมกับ ธ.ก.ส.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านหุบไผ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้สู่การปฏิบัติ และการพัฒนาและต่อยอดไปสู่การจัดกิจกรรมอื่นแก่คนรุ่นต่อไป รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้คนชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้