ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน
คุณดวงพร
krerkburapa@gmail.com
0-2281-1915
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ธ.ก.ส. ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2490 และมีแนวคิดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปี 2530 ด้วยการระดมเงินฝากจากลูกค้า (เกษตรกรและประชาชนทั่วไป) เพื่อลดภาระเงินงบประมาณแผ่นดิและการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ โดยกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรกระจายไปธนาคารสาขาทุกภูมิภาค มีการบูรณาการแนวทางการบริหารองค์กรภายใต้กรอบการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 9 ประการ ได้แก่ การสร้างสรรค์คุณภาพ การประหยัดคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมคิดร่วมทำ เปิดเผยโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเป็นธรรม สำนึกรับผิดชอบ และสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีการบริหารเงินทุนของธนาคารได้อย่างมั่นคงจากความเชื่อมั่นของลูกค้าและไม่หวั่นไหวต่อภาวะวิกฤต เพื่อพัฒนาการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละระดับจากการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้างเครือข่ายชุมชนที่มีความมั่นคง ทั่วองค์กรส่วนกลางและสาขาทั่วประเทศสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนความพอเพียงสู่เกษตรกรและชุมชนต้นแบบ โดยสนับสนุนปัจจัย และขยายความรู้ให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้