ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.41
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
216 หมู่6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.41
0953652489
073653343
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.41
0872955959
073653343

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ความเป็นมา ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตามคำสั่งของ ผบ.นทพ. ได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องและในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีการปรับปรุงเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 5 ไร่ ปลูกปาล์มเกษตรผสมผสาน จำนวน 8 ไร่ โดยในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชม เพื่อกำหนดเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงร่วมกันกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายของกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน การสนับสนุน ร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ การทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย เพื่อกำหนดแนวทางและค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ที่จะทำให้ศูนย์การเรียนรู้สามารถตอบสนองหรือสนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.41 ประกอบด้วย 4 ส่วน หลักๆ ดังนี้
1.พื้นที่ส่วนกลาง อาคารฝึกอบรม
2. ส่วนฐานการเรียนรู้ มี 4 ฐานการเรียนรู้หลัก 1 กิจกรรมสาธิต ดังนี้
2.1 ฐานการอบรม
2.2 ฐานการเพาะเห็ด
2.3 ฐานทำน้ำส้มควันไม้และเผาถ่าน
2.4 ฐานทำปุ๋ยอินทรีย์
- กิจกรรมสาธิต การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
3. ส่วน 1 ไร่พอเพียง มี 4 กิจกรรม ดังนี้
3.1 การปลูกพืชผักสวนครัว
3.2 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ
3.3 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3.4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
4. ส่วนการตลาด - สถานที่จำหน่ายผลผลิต คือ ร้านจำหน่ายสินค้าทางเกษตร นพช.นพค.41 สนภ.4 นทพ.


เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -