ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.สบ้านดอนผึ้ง
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 4 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายวิชิต สมเพาะ
0897198495
-
ผู้ประสานงาน
นายวิชิต สมเพาะ
0897198495
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด


        บ้านดอนผึ้งในอดีตเป็นพื้นที่ป่าหนาทึบมีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและแมลงนานาชนิด ตลอดจนธัญญาหารที่ขึ้นตามป่าไม้ ต้นไม้ใหญ่ที่สำคัญ บริเวณแห่งนี้ ได้แก่ต้นยาง แมลงที่อาศัยอยู่ตามต้นยางได้แก่ “ผึ้ง” จึงเป็นที่มาของบ้านดอนผึ้ง

        จากการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านดอนผึ้ง หมู่ ต.บากเรือ พบว่ามีกระบวนการก่อเกิดที่มาจากความตั้งใจ มุ่งมั่นของชาวบ้านเป็นทุน มีหน่วยงานภาคราชการ เช่น พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรอำเภอ เข้ามาส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติเพื่อให้มีผลงานออกสู่สายตาภายนอก เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชุมชน มี ธ..ส เข้ามาส่งเสริมต่อยอด ซึ่งศูนย์ได้พัฒนามาจากเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. จากขั้นที่ ขั้นที่ และขั้นที่ จนเป็นชุมชนเข้มแข็ง จึงสามารถก้าวเดินไปด้วยกันได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในของหมู่บ้านที่เห็นชัดเจน คือ การแบ่งพื้นที่ของหมู่บ้านให้แต่ละครัวเรือนเพื่อทำการปลูกผักเกษตรอินทรีย์เพื่อไว้กินและจำหน่าย ลดรายจ่ายในครัวเรือน (ซึ่งก็ยังคงมีอยู่บ้างสำหรับคนที่ยังไม่เปลี่ยนแนวคิดการใช้ชีวิตพอเพียง)

        ในเรื่องสิ่งแวดล้อมหมู่ 4 จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด มีถนนที่สะอาด บ้านที่สะอาด ริมคลองสวยงาม ปลูกต้นไม้สองข้างถนน ช่วยกันดูแลรักษาสายน้ำ แต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ต้องไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่นำวัตถุการก่อสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่แปลกแยกจากวิถีของชุมชน เพราะชุมชนที่นี่มีทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคมที่สูง ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ต้องต่อยอดทุนเหล่านั้น หรือนำทุนเหล่านั้นมาพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน แล้วถอดกระบวนการออกมาเป็นศูนย์เรียนรู้ ชาวบ้านจะเป็นผู้คิดออกแบบจัดการร่วมกันให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนหมู่ 4 โดยคนหมู่ 4 เพื่อคนหมู่ 4 และเพื่อคนอื่นในจังหวัดในประเทศได้มาเรียนรู้


เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้