ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาบุคลากร
ฐานวิถีพุทธ
ฐานลดภาวะโลกร้อน
ฐานธนาคารผัก
ฐานธนาคารขยะ
ฐานคหกรรม
กองทุนการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณกนกวลี (ผอ.ร.ร.)
nrwelfareschool@gmail.com
0-4463-1883
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เป็นโรงเรียนที่ช่วยเผยแพร่การน้อมนำหลักคิดพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการได้ประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้