ศูนย์เรียนรู้ ทร.
ร.ท.สุพจน์ ภู่วัตร์
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
ชนะเลิศ ประเภท ครอบครัวข้าราชการ ที่น้อนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต
427 หมู่ 11 บ้าต๊ำพระแล - - อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
เรือโท สุพจน์ ภู่วัตร
๋่่๋Jeab.ch11@gmail.com
08 1740 7822
-
-
-
ผู้ประสานงาน
นาวาโท ธนิต ชื่นเสมอ
T.chunsamer@gmail.com
08 0626 7678
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

โครงการ "ข้าวสร้างสุข" เป็นการยกระดับเกษตรกร จากชาวสู่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานทดแทน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ในท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นให้มีมุลค่าสูงขึ้น ทำน้อยแต่ได้มาก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ นวัตกรรม นักประดิษฐ์คิดค้นระดับโลก ทรงคิดและสร้างสิ่งประดิษฐมากมายเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตร ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ไบโอดีเซล การตัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง) โครงการแกล้งดิน เป็นต้น ทำให้ "ข้าวสร้างสุข" มีต้นแบบในการพัฒนาเกษตรกรด้านข้าวแบบมีระบบ สามารถต่อสู้แข่งขันในยุดปัจจุบัน ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยเริ่มจากครอบครัวเราเอง ทำเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้รู้ ได้เห็น และอยากเข้ามามีส่วนร่วม จึงทำให้เกิด "ข้าวสร้างสุข" ณ วันนี้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -