ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บก.ทท.
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บก.ทท.
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
183/244 สส.ทหาร - สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.อ.ชาติชาย เทียนชัย
0836978352
021936047
ผู้ประสานงาน
ร.อ.ชาติชาย เทียนชัย
0836978352
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จากสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาหารการกิน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงมีนโยบายให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯในพื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ ชั้นนำที่พร้อมให้กำลังพล และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิทยาการต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในครัวเรือนให้สามารถสร้างผลผลิต สำหรับนำมาบริโภคและเหลือไว้จำหน่าย เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือนได้
ภารกิจ
๑. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ การทำการเกษตร ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ของ ประชาชนโดยเฉพาะด้านการเกษตร
๒. เพื่อให้กำลังพล ของ กองบัญชาการกองทัพไทย และราษฎร ที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ศึกษาองค์ความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
๓. เพื่อให้ศึกษาการทำการเกษตรในรูปแบบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้