ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย เชษฐา แก้วทันคำ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
-
226 หมู่ 6 บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย เชษฐา แก้วทันคำ
085-7316242, 085-2699708
-
ผู้ประสานงาน
นาย เชษฐา แก้วทันคำ
085-7316242, 085-2699708
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ มีฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
- การเลี้ยงสุกร
- การทำปุ๋ยอินทรีย์ และสารไล่แมลงชีวภาพ
สามารถจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เหมาะสม ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายที่ตลาดอำเภอแม่สอด
ผลจากการติดตาม ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมด้านปศุสัตว์ให้มีความหลากหลาย และควรเพิ่มกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้