ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
111/2 หมู่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว
081-2958259
-
ผู้ประสานงาน
พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว
081-2958259
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน พืช – สัตว์ มีฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
- กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน,ไก่ไข่
- กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
- กิจกรรมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
- กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- กิจกรรมการใช้น้ำแบบประหยัด
- กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อใช้ในครัวเรือน
สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ
ผลการติดตาม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้งศูนย์กลางในการขยายศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ต่อไปได้อีกด้วย

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้