ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญแทน เหลาสุพะ
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 104 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้ประสานงาน
คุณบุญแทน
08-3346-0287
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

“แต่ก่อนเคยปลูกฝ้าย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ใช้ยาตลอด (ยาฆ่าแมลง) พอตรวจร่างกาย มีสารพิษตกค้างมาก จึงเลิกใช้สารเคมี ทุกวันนี้ยังมีสารตกค้างอยู่เลย แต่น้อยกว่าแต่ก่อน” เริ่มด้วยการซื้อต้นละมุดมาปลูก 1 ต้น และค่อยๆ จัดสรรแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชุมชน (รพช.) มาขุดสระเก็บน้ำให้ ปัจจุบันมีพืชสวนร่วม 23 ชนิด เช่น ละมุด มะละกอ ลำไย มะกอกน้ำ ส้มโอ มะม่วง กล้วย และมะพร้าว มีพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ไหลแดง หนอนตายยาก และใบแมงลัก พืชผักสวนครัว 6 ชนิด เช่น พริก หอมแดง กระเทียม และมะนาว พืชไร่ 2 ชนิด คือ ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทุกชนิดล้วนปลอดภัยไร้สารพิษ จากการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพดังกล่าว ประกอบกับการทำพืชไร่เชิงเดี่ยว มีต้นทุนสูงและประสบภาวะขาดทุน นายบุญแทนจึงสนใจปลูกพืชชนิดอื่นๆ ประกอบกับในปี 2544 ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการทำเกษตรผสมผสาน จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กระทรวงมหาดไทย และได้รับความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชและการทำน้ำหมักชีวภาพจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและเทศบาลตำบลนาดินดำ ซึ่งเป็นฐานความรู้ที่นายบุญแทนมีความเชี่ยวชาญมาจนทุกวันนี้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้