ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านน้ำทรัพย์
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
หมู่ที่ 18 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสุเทพ เผือกผ่อง
0852978576
-
ผู้ประสานงาน
นายสุเทพ เผือกผ่อง
0852978576
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด


        ชุมชนในหุบเขา “บ้านน้ำทรัพย์” เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม เมื่อปี 2505 แรกเริ่มที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเลือกอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรม แต่ภายหลังเริ่มมีการกักเก็บน้ำภายในเขื่อน ทำให้พื้นที่ราบที่เคยเหมาะแก่การเพาะปลูกกลายเป็นพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งชาวบ้านจึงได้อพยพครอบครัวหนีน้ำมาตั้งถิ่นฐานใหม่ จนมาถึงบริเวณพื้นที่สูงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนในปัจจุบัน

        เคยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ แต่สุดท้ายล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ” เมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายการออกเอกสารสิทธิตามพื้นที่ที่มีการทำกินจริง ชาวบ้านได้ทำการขยายพื้นที่ทำกินไปเรื่อยๆ ในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันก็มีนายทุนเข้ามาบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ภูเขาที่เคยเขียวขจีก็กลับกลายเป็นเขาหัวโล้น การมีพื้นที่ทำกินเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี เพราะการอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนทำให้เกษตรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในเขื่อนได้ เมื่อทรัพยากรป่าไม้ที่เคยมีถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำกินและกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เป็นที่มาของปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ปัญหานี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้ที่สะสมเรื่อยมา

        วิสัยทัศน์ชุมชน นำชุมชนพ้นภัย” การพัฒนาในอดีตเป็นการพัฒนาที่เนินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ แต่การประกอบอาชีพกลับไม่ได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมความเจริญของโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เรื่องราวความล้มเหลวจากการประกอบอาชีพถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใน ปี 2540บ้านน้ำทรัพย์ได้กำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน 3 ประการ คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีวิถีชีวิตพอเพียง

        จุดเริ่มต้นของศูนย์เรียนรู้ … ศูนย์เรียนรู้ที่ไม่มีฐานเรียนรู้ ความรู้ของบ้านน้ำทรัพย์ คือ เรื่องราวความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแท้จริงแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลสำเร็จไม่ใช่แค่การคิดตาม แต่คือการนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์จึงมีแต่เรื่องราวที่ทำให้หมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการสาธิต แต่พาไปดูผลจากการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปเปรียบเทียบให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเยี่ยมชม ของจริง” ได้ทุกครัวเรือนเอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้