ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาง วัฒนา จาจิรัตน์ (ไร่ ณ ชายแดน)
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
-
22 หมู่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาง วัฒนา จาจิรัตน์
081-3753459
-
ผู้ประสานงาน
นาง วัฒนา จาจิรัตน์
081-3753459
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- การเพาะเห็ด
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- การเลี้ยงปลา
- การเลี้ยงสุกร
- การปลูกกล้วยและไม้ผล
โดยน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาและดูงานได้เป็นอย่างดี ผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำไปจำหน่ายแล้ว ยังสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้นำกลับไปต่อยอดผลจากการฝึกอบรม
ผลจากการติดตามอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะกับการเป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้อื่นและควรส่งเสริมให้มีการขยายศูนย์สำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ในเกษตรแบบผสมผสาน ขยายไปในพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนต่อไป

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้