ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
-
บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม
085-0413708
-
ผู้ประสานงาน
นาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม
085-0413708
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด 30 ตารางวา ดำเนินการด้านเกษตรแบบผสมผสาน พืช – สัตว์ มีกิจกรรมหลัก 4 ส่วน ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ เช่น
- กิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
- การนำวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ การปลูกผักในยางรถยนต์ ทำให้สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปี และจำหน่ายเป็นรายได้หลักของครอบครัว
สามารถการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสมและผลผลิตได้ นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชนซึ่งผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้