ศูนย์เรียนรู้ ทร.
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไทยสุข
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาวาเอก วิรัตน์ ทากุดเรือ
073565079
-
ผู้ประสานงาน
เรือเอก ปรีชา ภูมิวิเศษ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -