ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านถ้ำเสือ
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสุเทพ พิมพ์ศิริ
0899153320
-
ผู้ประสานงาน
นายสุเทพ พิมพ์ศิริ
0899153320
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด


        บ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง กล้วยหอม ผลไม้ต่างๆ รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ

        สภาพปัญหาและผลกระทบ ใน ปี 2549 ผู้แทนชุมชนได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการของธนาคารต้นไม้ ทำให้เกิดการทบทวนตนเอง ต้องการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเอง แกนนำการจัดตั้งธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือมองว่า เกษตรกรในขณะนั้นมองแต่เรื่องของรายได้ ไม่มองเรื่องการพัฒนาตนเอง ทำให้ประสบปัญหาหนี้สินจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงได้นำแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมมาใช้

        ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน การพัฒนาบนฐานการเรียนรู้ ให้รู้จักตนเอง เข้าใจสภาพปัญหา แสวงหาความรู้และนำความรู้นั้นมาพัฒนาต่อยอดได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ขึ้นหมู่บ้านถ้ำเสืออย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากสภาพชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น สร้างการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น เช่น ธนาคารต้นไม้ โฮมสเตย์ ร้านค้าสวัสดิการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มขนมไทย (ทองม้วน) และกลุ่มผู้สูงอายุ

        ความสำเร็จของชุมชน
            1. ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพเสริมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงทางอาชีพ 
            2. ด้านสังคมวัฒนธรรม เกิดการรวมตัวของคนในชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างอำนาจในการต่อรอง สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรหรือทุนจากภายนอก 
            3. ด้านสิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้ ปลูกแล้วมีความสุข” ทุกคนล้วนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวหันกลับมาให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ ทำเกษตอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้