ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบางรักน้อย
ชุมชนบางรักน้อย
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณสุชาติ แก้วประดิษฐ์ ผู้นำชุมชนบางรักน้อย เลขที่ 74/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
ผู้ประสานงาน
คุณสุชาติ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนบางรักน้อยโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเนื่องจากความผูกพันกับวัดมาแต่ดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวสวน จะทำบุญในทุกวันพระซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมา ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆ จึงยึดวัดเป็นศูนย์กลาง ใช้เป็นที่จัดงานสำคัญๆ ของหมู่บ้าน/ตำบล และเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มกล้วยอบแผ่น กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ดอกไม้สดบายศรี นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดเวทีประชาคมของคนสวน และคนในหมู่บ้านจัดสรรทำให้คนในหมู่บ้านจัดสรรมีความใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้