ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสุนัน เผ้าหอม
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 122 หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณสุนัน
08-0186-8617
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นายสุนันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพราะเห็นว่าการทำนาอย่างเดียวมีความเสี่ยงและต้องซื้อพืชผัก ต้องหาวิธีที่จะต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด เหมือนพระมหาชนกในเรื่องของความอดทน ความเพียรพยายามในขณะที่ลอยคอในทะเล จนเกิดความประทับใจที่พระมหาชนก
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จึงหันมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงาน คือ ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่จะปลูกผักหลายชนิดและขายควบคู่กับการทำนา

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้