ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโพรงจระเข้โดยร่วมนายวิทยา เสิดเสนและประชาชนบ้านตัวอย่างดำเนินชีวิตตามรอยพ่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงหอยขม การทำปุ๋ยหมัก การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโพรงจระเข้ จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักน้ำให้กับประชาชน
กศน.ตำบลโพรงจระเข้
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางรัตนา สิงห์อินทร์
0810804659
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโพรงจระเข้
เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ความรู้
การปลูกผักสวนครัว
การเลี้ยงหอยขม
การทำป่๋ยหมัก
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -