ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.แผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
หมู่ที่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสมชาย สมานตระกูล
025432126
-
ผู้ประสานงาน
นายสมชาย สมานตระกูล
025432126
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา หรือลำไทร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อายุกว่า 150 ปี มีรากชีวิตมาจากถิ่นฐานปาตานีดารุสสลาม หรือหัวเมืองทาง 7 หัวเมืองทางภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลันตัน ตรังกานู ปาลิส (ซึ่งตอนนี้ ปาลิส อยู่ในประเทศมาเลเซีย) ซึ่งเป็นเมืองแห่งความสันติสุข เมื่อมีได้มาตั้งถิ่นฐานในลุ่มน้ำคลองแสนแสบ ช่วงบ้านเจียรดับ อันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ก็ต้องแผ้วถาง สร้างบ้านแปลงเมือง โดยรวบรวมคนที่มีความสามารถ 4 ด้าน อันได้แก่ เกษตร การช่าง อาหารการกิน และศาสนา ในการสร้างชุมชนซึ่งมีเจตนารมณ์ให้เป็นหมู่บ้านแห่งการพัฒนา

        องค์ความรู้กับการพัฒนาชุมชน

การแผ้วถางของคนรุ่นบุกเบิก ได้ทิ้งมรดกไว้ถึงผืนดินกว่า 2,000 ไร่ การรักษาให้คงอยู่ต่อไป จึงต้องสร้างวัฒนธรรมร่วมในการใช้ทรัพยากร มีกฎเกณฑ์ทางสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมาช่วยกันบำรุงรักษา ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ในการทำงานของชุมชน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง ต้องคิดหาวิธีการในการช่วยเหลือกันเองในชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

        พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยแนวคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจงศึกษาตั้งแต่อยู่ในเปล จนถึงหลุมฝังศพเป็นปรัชญาที่นำมาเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ตามแนวทาง “บ้าน โรงเรียน และมัสยิด” จึงเกิดแนวทางดังนี้

1. ใช้บ้านเป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาเชื่อมโยงถึงความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและครอบครัว

2. ใช้ฐานคิดและการเชื่อมโยง โดยการใช้คนเป็นหลักในการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดความสมดุล เมื่อเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน จะสามารถสร้างระบบการจัดการสู่ความยั่งยืน

3. ใช้การพัฒนาทั้งระบบในชีวิตประจำวัน การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม ที่มีกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจน เช่น การเอื้อเฟื้อต่อพี่น้องมุสลิมและพี่น้องร่วมโลก การรักษาความสะอาดการรักษาสิ่งแวดล้อม

        ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดต่างๆ

1. สร้างงาน สร้างอาชีพ นำพาเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน

2. มีแหล่งอาหารในชุมชน

3. มีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี

4. มีแหล่งเรียนรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. เกิดการเป็นแบบอย่างที่ดี

6. สังคมที่เป็นสุขและนำไปสู่ความเป็นชุมชนยังยืน

7. หนี้สินหมดไป ด้วยมีกรอบของวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และข้อบังคับของศาสนา

8. มีภูมิคุ้มกันด้วย “การออมทรัพย์” สามารถแบ่งออกเป็นการออมทรัพยากรและการออมเงิน

        บทสรุปในความเป็นชุมชนลำไทร

การพัฒนาหมู่บ้านลำไทร เป็นไปตามกลไกของบริบทชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่รุ่น บรรพชน จากองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชนทำให้ลำไทรแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาภายในสู่ภายนอกทำให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งการสร้างให้ชุมชนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ ทำให้ชุมชนลำไทรอยู่ด้วยความเรียบง่ายและสงบตลอดมา
เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้