ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านบางเสด็จ
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางเพยาว์ แสงประไพ
08174444633
-
ผู้ประสานงาน
นางเพยาว์ แสงประไพ
08174444633
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        หากจะเอ่ยถึงชุมชนบางเสด็จ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวถึง วัดท่าสุธาวาส อันเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยนั้นหลายครั้งคราซึ่งเป็นเหตุแห่งความตรึงตราภาคภูมิใจของคนในชุมชนบางเสด็จเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทำเลที่ตั้งวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝากฝั่งเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุนี้บริเวณดังกล่าวจึงเป็นเส้นทางหลักอีกแห่งหนึ่งในการสัญจร ชุมชนที่นี่จึงมีชื่อเก่าแก่มานานนมว่า “บางเสด็จ” จนเป็นตำบลบางเสด็จในปัจจุบัน

        โรงสีพระราชทาน ของฝากจากวิกฤต อีกความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้จากบทเรียนแห่งวิกฤตในอดีตคือ กลุ่มออมทรัพย์บางเสด็จ หลังน้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2518 - 2519 ชุมชนเริ่มร่วมกลุ่มวางแผนเตรียมความพร้อมหาทางออกเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา จากเริ่มแรกมีสมาชิกประมาณ 500คน ในปี 2542 ขยายผลมีสมาชิกเพิ่ม 1,300 คน มีกองทุนเป็นเงิน 19,000,000บาท ถึงปี 2555 มีสมาชิกประมาณ 4,000 คน มีเงินในกองทุนกว่า 40,000,000 บาท ผลกำไรนอกจากจัดสรรให้สมาชิกแล้ว ยังจัดสวัสดิการสู่สมาชิกอย่างทั่วถึง ทั้งทุนการศึกษา การเกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ของชุมชนที่กลุ่มแบ่งปันอย่างทั่วถึง

        ธนาคารความดีชุมชนบางเสด็จ บันไดสู่สังคมเป็นสุขอย่างแท้จริง  ธนาคารความดี เป็นนวัตกรรมทางความคิด ที่ช่วยตอกย้ำการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ว่ากำลังทำดีเพื่อตนเอง ครอบครัวและสังคมรอบข้าง ทำให้ได้ทบทวนและดูแลสภาพความเป็นอยู่ของตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ รายได้ ค่าใช้จ่าย อุดรูรั่วให้ตนเองและครอบครัวเข้มแข็ง จากนั้นส่งเสริมการพึ่งพาช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างชุมชน สร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ธนาคารความดีจึงเปรียบเป็นร่มใหญ่ของโครงการกิจกรรมทั้งหมด จุดเด่นที่ดึงดูดชวนคนให้ทำความดี คือธนาคารความดีมีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก มีแรงจูงใจ ที่นอกเหนือจากกระติก พัดลม คือใบประกาศความดี ซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดพลัง

        ผลรูปธรรมที่เกิดขึ้นชัดเจนหลังมีธนาคารความดีคือ ลดปัญหาในชุมชนเป็นต้นว่า ลดอบายมุขในชุมชนอันเป็นต้นเหตุแห่งการสูญเสียในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน อันเป็นจุดเริ่มจุดร่วมที่สำคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้