ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 87 หมู่ที่ 8 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณณัฐภัทร ปฏิยุทธ
032-465-171
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ในปี 2550 กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเรือนจำและพัฒนาผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ด้านปัจจัย 4 ที่อยู่อาศัย การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีอาชีพที่สุจริต มั่นคง โดยเน้นกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการเกษตร (เกษตรพอเพียง) การปลูกสร้างบ้านดินของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งต่อความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการจัดตั้งห้องสมุดพร้อมปัญญา 1 แห่ง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้