ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดกลาง
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
เลขที่ 135 หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณน้ำ
08-1052-1270
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากบริษัท เดลต้าฯ แต่ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือนำเหลือใช้มาดัดแปลง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทยมาใช้แทนเทคโนโลยีการผลิตเดิม รวมทั้งมีการควบคุมและตรวจสอบสารเคมีที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งตรวจไปยังห้องทดสอบเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการควบคุมในเรื่องของสารเคมีปนเปื้อน (RoHS) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจการการผลิตภายใต้นโยบายคุณภาพ “คุณภาพดี ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า” พร้อมมีการฝึกฝนพนักงานให้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานได้หลากหลายหน้าที่ เพื่อรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้