ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์
เพาะกล้าไม้สำหรับใช้ในพื้นที่
เผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 
ผู้ประสานงาน
คุณเปรียวจันทร์
soii.prisana@gmail.com
08-1706-9687
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2542 มีพื้นที่ 23 ไร่ โดยทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาหลายอย่างแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากใช้สารเคมีจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลิกใช้สารเคมี ทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำงานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคนิคทางการเกษตรในแบบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างลงตัว มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความพอเพียง อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้