นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

 • จังหวัดเชียงราย

นายยวง เขียวนิล

 • จังหวัดนนทบุรี

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง

 • จังหวัดมหาสารคาม

นายสุนัน เผ้าหอม

 • จังหวัดขอนแก่น

นางพิมพ์ โถตันคำ

 • จังหวัดสกลนคร

นายจันทร์ที ประทุมภา

 • จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนบางรักน้อย

 • จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนบ้านดอกบัว

 • จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลปลายพระยา

 • จังหวัดกระบี่

นายสมพงษ์ พรผล

 • จังหวัดพังงา

ชุมชนเพชราวุธ พัน2

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ บัวสี

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายทวี ประหา

 • จังหวัดมุกดาหาร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)